Φλώρινα
Η Περιοχή
Παραγωγή Απορριμμάτων
Διαχείριση Απορριμμάτων
Φορεις Δ.Σ.Α.

Παραγωγή Απορριμμάτων


Οι ποσότητες των ΑΣΑ που παράγονται σε κάθε περιοχή ποικίλουν μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, από χρόνο σε χρόνο, αλλά και από μήνα σε μήνα (γεωγραφικά, διαχρονικά και διεποχικά). Σε κάθε περίπτωση η γνώση των πραγματικών ποσοτήτων παραγωγής σε μια περιοχή (πόλη, νομό, περιφέρεια), αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης. Στην ενότητα αυτή παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την υφιστάμενη και αναμενόμενη μελλοντική παραγωγή ΑΣΑ στη Φλώρινα. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από πραγματικές ζυγίσεις των απορριμματοφόρων που λαμβάνουν χώρα στους υφιστάμενους σταθμούς μεταφόρτωσης και στον ΧΥΤΑ. Επομένως πρόκειται για τα πλέον αξιόπιστα στοιχεία παραγωγής. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά προέρχονται από μετρήσεις που έγινα καθόλη τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών (2006 – 2007) και κατά συνέπεια περιλαμβάνουν αξιόπιστα στοιχεία τόσο για τα σύνολα παραγωγής όσο και για τις εποχιακές διακυμάνσεις.

Στο παράρτημα 2 παρατίθενται τα αναλυτικά στοιχεία παραγωγής ΑΣΑ στη Φλώρινα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά η ετήσια παραγωγή ΑΣΑ στη Φλώρινα είναι της τάξης των 20.500 τόνων / έτος. Ο δείκτης παραγωγής ΑΣΑ ανά κάτοικο είναι της τάξης του 1,04κιλά/κάτοικο/ημέρα ή 379,6 κιλά/κάτοικο/έτος.Σύσταση – Ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ


Η γνώση της σύστασης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών (π.χ. θερμογόνος δύναμη) των ΑΣΑ που παράγονται σε μία περιοχή αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας επεξεργασίας. Για τη εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τη σύσταση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ απαιτείται η διενέργεια δειγματοληπτικών μετρήσεων και αναλύσεων στα παραγόμενα ΑΣΑ.

Τέτοιου είδους δειγματοληπτικές αναλύσεις πραγματοποιούνται (με ευθύνη της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) στην είσοδο του ΧΥΤΑ. Με βάση τις αναλύσεις αυτές οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές όπως αυτές αποτυπώνονται στο πρότυπο ASTM D5231-92/2003 “Standard Test Method for Determination of the Composition of unprocessed Solid Waste”, και τον κανονισμό RCRA (Waste Sampling Draft Guidance, EPA530-D-02-002), η σύσταση των παραγόμενων ΑΣΑ στην ΠΔΜ και κατ’ επέκταση στη Φλώρινα παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.Τονίζεται ότι περίπου το 28% των παραγόμενων ΑΣΑ (ή 6.000 τόνοι ετησίως) αντιστοιχεί σε ανακυκλώσιμα υλικά, εκ των οποίων ποσότητα 4.500 τόνων ετησίως αντιστοιχεί σε απόβλητα συσκευασιών.

Εκτός της σύστασης έχει λάβει χώρα και δειγματοληπτικός έλεγχος χημικών και άλλων ιδιοτήτων των ΑΣΑ που παράγονται στην ΠΔΜ και κατά συνέπεια στη Φλώρινα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.