Φωτογραφίες


Απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής ανακυκλωσίμων

   


Μεταφόρτωση συμμείκτων και μεταφορά προς κεντρικές εγκαταστάσεις

   


ΧΥΤΑ

   


Απορριμματοφόρο Όχημα