Φλώρινα
Η Περιοχή
Παραγωγή Απορριμμάτων
Διαχείριση Απορριμμάτων
Συλλογή - Μεταφορά
Μεταφόρτωση - Ανακύκλωση
Επεξεργασία - Τελική διάθεση
Κόστος διαχείρισης
Δυνατότητες απορρόφησης δευτερογενών υλικών
Φορεις Δ.Σ.Α.

Συλλογή-Μεταφορά


Η συλλογή και μεταφορά των ΑΣΑ σε εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης, επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων ΟΤΑ. Με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ η συλλογή και μεταφορά των ΑΣΑ γίνεται με χρήση 82 συνολικά απορριμματοφόρων συνολικής δυναμικότητας 968 μ3 (ή 436 τόνων).

Η γενικότερη κατάσταση λειτουργίας των απορριμματοφόρων είναι σε μέτρια επίπεδα. Πολλά απορριμματοφόρα παρουσιάζουν συνεχείς βλάβες, με συνέπεια -καθώς ελάχιστοι ΟΤΑ έχουν εφεδρικά οχήματα- να παρατηρούνται δυσλειτουργίες στα προγράμματα μηχανικής αποκομιδής. Υπάρχει ανάγκη για σταδιακή αντικατάσταση των απορριμματοφόρων με χρήση μεγαλύτερη της 10ετίας. Υπολογίζεται ότι 28 απορριμματοφόρα λειτουργούν συνεχώς μέχρι σήμερα για περίπου 10 έτη. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί μικροί ΟΤΑ προμηθεύτηκαν καινούργια απορριμματοφόρα, με χρηματοδότηση στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή προγραμμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνολικά η κατάσταση στη μηχανική αποκομιδή των σύμμεικτων ΑΣΑ στους ΟΤΑ της περιφέρειας κρίνεται αρκετά ικανοποιητική ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω βελτίωση και κυρίως εξοικονόμηση πόρων (είτε σαν εξοπλισμός απορριμματοφόρων είτε σαν απασχολήσεις προσωπικού).

Ειδικά για τα ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία συλλέγονται μέσω των υφιστάμενων συστημάτων ΔσΠ, χρησιμοποιούνται οι εξής υποδομές:


  • ΔσΠ στην πόλη της Φλώρινας: 2 ημιφορτηγά οχήματα, στην καρότσα των οποίων έχουν προσαρμοστεί ‘’παραπέτα’’ για αύξηση της χωρητικότητας (ωφέλιμου φορτίου 2 tn), καθώς και 1 απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 8 μ3.