Φλώρινα
Η Περιοχή
Παραγωγή Απορριμμάτων
Διαχείριση Απορριμμάτων
Συλλογή - Μεταφορά
Μεταφόρτωση - Ανακύκλωση
Επεξεργασία - Τελική διάθεση
Κόστος διαχείρισης
Δυνατότητες απορρόφησης δευτερογενών υλικών
Φορεις Δ.Σ.Α.

Μεταφόρτωση


Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ΑΣΑ στη Φλώρινα περιλαμβάνει δύο Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) που περιλαμβάνουν με τη σειρά τους 2 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και Τοπικά Κέντρα Ανακύκλωσης (ΤΚΑ).

Μέσω των 2 ΣΜΑ και ΤΚΑ το σύνολο των αποβλήτων καταλήγει στον ΧΥΤΑ.

Οι δύο ΣΜΑ είναι χωροθετημένοι στη Φλώρινα και το Αμύνταιο.

Στο παράρτημα 3 παρατίθενται οι ΟΤΑ που εξυπηρετούνται από κάθε ΣΜΑ – ΤΚΑ καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των ΣΜΑ.

Τέλος σε ότι αφορά τα προγράμματα συλλογής/μεταφοράς ανακυκλώσιμων ΑΣΑ που εφαρμόζει η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στη Φλώρινα, τα συλλεχθέντα υλικά οδηγούνται στις πλησιέστερες ΤΜΔΑ και μεταφορτώνονται είτε σε container των 12, 22 ή/και 40 μ3 χωρίς σύστημα αυτοσυμπίεσης και οδηγούνται στην ΤΜΔΑ Κοζάνης για περαιτέρω διαλογή και μεταφόρτωση στα μεγαλύτερα οχήματα των 56 μ3, είτε μεταφορτώνονται απευθείας σε ημιρυμουλκούμενα οχήματα των 56 μ3.

Γενικά αξίζει να αναφερθεί ότι το σύστημα μεταφόρτωσης λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά.Ανακύκλωση


Όπως έχει ήδη αναφερθεί έχουν αναπτυχθεί συστήματα ΔσΠ τα οποία περιλαμβάνουν:


  • ΔσΠ για το χαρτί (με στάτορες σε υπηρεσίες & σχολεία) και το εμπορικό χαρτοκιβώτιο στη Φλώρινα