Φλώρινα
Η Περιοχή
Παραγωγή Απορριμμάτων
Διαχείριση Απορριμμάτων
Συλλογή - Μεταφορά
Μεταφόρτωση - Ανακύκλωση
Επεξεργασία - Τελική διάθεση
Κόστος διαχείρισης
Δυνατότητες απορρόφησης δευτερογενών υλικών
Φορεις Δ.Σ.Α.

Επεξεργασία


Επί του παρόντος δεν υφίσταται μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ στην ΠΔΜ ή στη Φλώρινα. Οι ανάπτυξη τέτοιων υποδομών έχουν ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίησή τους την περίοδο 2009 – 2010 με τη μέθοδο των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3389/2005.

Αναφορικά με τα ανακυκλώσιμα, αναμένεται σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ να υλοποιηθεί στην ΚΕΟΔ Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) προκειμένου για το διαχωρισμό, ταξινόμηση και δεματοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών.
Τελική διάθεση


Στην ΠΔΜ λειτουργεί από το 2005 περιφερειακός ΧΥΤΑ στον οποίο διατίθενται ασφαλώς τα ΑΣΑ που παράγονται σε όλη την περιφέρεια (61 ΟΤΑ συνολικά) και ο οποίος εξυπηρετεί και τον Ν. Φλώρινας. Στα έργα υποδομής που έχουν υλοποιηθεί περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις της βιολογικής επεξεργασίας των στραγγισμάτων, τα δύο στεγανοποιημένα κύτταρα (Α & Β), το σύστημα της ελεγχόμενης καύσης του βιοαερίου, τα έργα διαχείρισης των όμβριων, η αντιπυρική ζώνη, οι κτιριακές υποδομές στην είσοδο του συγκροτήματος (κτίριο διοίκησης, ζυγιστήριο, συνεργείο βαρέων οχημάτων), το εσωτερικό οδικό δίκτυο, κλπ.

Ο περιφερειακός ΧΥΤΑ Δ. Μακεδονίας χωροθετείται εντός του λιγνιτικού κέντρου Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου, μέσα στο νότιο πεδίο (πλησίον του οικισμού Κομάνου). Η συνολική έκταση του ΧΥΤΑ είναι 327.000 τ.μ., ενώ η εναπόθεση των απορριμμάτων γίνεται σε δύο ορθογωνικές λεκάνες με τη μέθοδο των κυψελών. Η διάρκεια ζωής των δύο κυττάρων εκτιμάται να προσεγγίσει μέχρι και τα 20 χρόνια, με δεδομένη τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας & Αξιοποίησης - ΜΕΑ των ΑΣΑ. Η εναπόθεση απορριμμάτων θα συνεχιστεί και πέραν της στάθμης του φυσικού εδάφους, υπό λοφώδη μορφή κατά 10μ περίπου. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός του ΧΥΤΑ δίνει τη δυνατότητα ενοποίησης των δύο κυττάρων όσο και την περαιτέρω καθ΄ ύψος (μέχρι 12-15μ) ανάπτυξή του. Η συνολική χωρητικότητα του ΧΥΤΑ (Α+Β κύτταρο) προσδιορίζεται σε 1.300.000 κ.μ. απορριμμάτων, ενώ η χωρητικότητα του Α κυττάρου είναι περίπου 520.000 κ.μ. Μέχρι σήμερα, έχουν ήδη πληρωθεί περίπου 550.000 μ3. Χωρίς τη λειτουργία της ΜΕΑ εκτιμάται ότι η διάρκεια ζωής των Α και Β κυττάρων θα είναι περίπου για 7,5 χρόνια (ή 4,5έτη από τον Οκτώβριο 2008), ενώ υπάρχει δυνατότητα και για περαιτέρω επέκταση με τη δημιουργία Γ & Δ κυττάρων.

Για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, χρησιμοποιούνται 2 συμπιεστές απορριμμάτων, 1 ερπυστριοφόρος φορτωτής και 2 χωματουργικά φορτηγά.

Στον ΧΥΤΑ καταλήγουν ετησίως απόβλητα της τάξης των 117.000 τόνων σύμμεικτων ΑΣΑ ετησίως.