Φλώρινα
Η Περιοχή
Παραγωγή Απορριμμάτων
Διαχείριση Απορριμμάτων
Συλλογή - Μεταφορά
Μεταφόρτωση - Ανακύκλωση
Επεξεργασία - Τελική διάθεση
Κόστος διαχείρισης
Δυνατότητες απορρόφησης δευτερογενών υλικών
Φορεις Δ.Σ.Α.

Κόστος διαχείρισης


Το υφιστάμενο κόστος διαχείρισης περιλαμβάνει τη λειτουργία του δικτύου των σταθμών μεταφόρτωσης καθώς και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ (συμπεριλαμβανομένου του κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας αυτού).

Το συνολικό ετήσιο κόστος διαχείρισης επιμερίζεται στους χρήστες του ΟΣΔΑ (κόστος ανά χρήστη) με βάση τους τόνους ανά έτος των παραγόμενων απορριμμάτων τους.

Τη χρονιά έναρξης της λειτουργίας του συστήματος (2005) το κόστος διαχείρισης το οποίο πλήρωναν οι χρήστες του ΟΣΔΑ ανερχόταν σε 27,5 €/τόνο. Σήμερα, δηλαδή 3 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας το κόστος έχει κατά 9% φθάνοντας τα 30€/τόνο απορρίμματος (ή συνολικά 3,5 εκ€ ετησίως).

Στο κόστος διαχείρισης περιλαμβάνονται τα εξής:


Κόστος μεταφόρτωσης:

 • Κόστος καυσίμων
 • Κόστος προσωπικού
 • Κόστος λειτουργίας (αναλώσιμα, παρακολούθηση, φθορές, κ.λπ.)

Κόστος υγειονομικής ταφής:

 • Κόστος καυσίμων
 • Κόστος προσωπικού
 • Κόστος λειτουργίας (ενέργεια, αναλώσιμα, υλικό επικάλυψης, παρακολούθηση, φθορές, κ.λπ.)

Κόστος εξοπλισμού - εγκαταστάσεων:

 • Κόστος λιπαντικών
 • Κόστος ελαστικών
 • Κόστος ασφάλισης
 • Κόστος ανταλλακτικών
 • Κόστος απασχόλησης στη συντήρηση παγίων εγκαταστάσεων και οχημάτων/ μηχανημάτων
 • Κεφαλαιοποίηση (αποθεματικό κεφάλαιο που δημιουργείται σταδιακά, με στόχο την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της λειτουργίας για αντικατάσταση ΗΜ παγίου και κινητού εξοπλισμού, επέκταση της υγειονομικής ταφής, εργασίες αποκατάστασης και μεταφροντίδας των κυττάρων)

Κόστος διοίκησης:

 • Κόστος διοικητικής, οικονομικής και λογιστικής υποστήριξης του ΟΣΔΑ, έξοδα τεχνικής επίβλεψης εγκαταστάσεων και έργων, έξοδα μελετών κατασκευής συμπληρωματικών έργων, έξοδα αδειών, ελέγχων, εργαστηριακών αναλύσεων και επιθεωρήσεων
 • Έξοδα μίσθωσης εξοπλισμού ή/και αναλώσιμων, απαραίτητων για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου
 • Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα