Φλώρινα
Η Περιοχή
Παραγωγή Απορριμμάτων
Διαχείριση Απορριμμάτων
Συλλογή - Μεταφορά
Μεταφόρτωση - Ανακύκλωση
Επεξεργασία - Τελική διάθεση
Κόστος διαχείρισης
Δυνατότητες απορρόφησης δευτερογενών υλικών
Φορεις Δ.Σ.Α.

Δυνατότητες απορρόφησης δευτερογενών υλικών


Σε γενικές γραμμές η αγορά είναι ανοιχτή στην απορρόφηση και εκμετάλλευση ανακτήσιμων υλικών - προϊόντων από ΑΣΑ.

Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας που μάλιστα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πχ βιοαποδομήσιμο κλάσμα απορριμμάτων, βιοαέριο) είναι πλέον πραγματικότητα και προωθείται σημαντικά τόσο θεσμικά όσο και νομοθετικά. Η αγορά θερμικής ενέργειας είναι ώριμη στην περιοχή μελέτης δεδομένου ότι ήδη υφίσταται δίκτυο τηλεθέρμανσης στις πόλεις Πτολεμαΐδα και Κοζάνη.

Όσον αφορά στα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, μέταλλα, γυαλί, πλαστικά), υπάρχει πληθώρα εταιριών, βιομηχανιών ή εμπόρων, στον ευρύτερο άξονα της ΠΔΜ που εκδηλώνουν ικανότητα και επιθυμία να απορροφήσουν υλικά που ανακτώνται από τα απορρίμματα, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με την ποιότητα του ανακτήσιμου υλικού που εξαρτάται κατά πολύ από τη μέθοδο διαλογής.

Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ενδιαφερόμενων εταιριών πέραν της διασφάλισης της απορρόφησης του συνόλου των παραγόμενων ποσοτήτων από τα υλικά που δύναται να ανακτώνται, επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας με στόχο της επίτευξη του βέλτιστου οικονομικού αποτελέσματος. Η ευελιξία αυτή μπορεί να μεταφραστεί και σε μείωση του μεταφορικού κόστους, όπως συνεπάγεται η ταυτόχρονη αποστολή δεματοποιημένων υλικών, σε διαφορετικές εταιρίες με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη πλήρωση των μεταφορικών οχημάτων με διαφορετικά υλικά και κατ’ επέκταση τη μείωση των απαιτούμενων δρομολογίων μεταφοράς.

Επιπλέον, η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ανακτώμενων υλικών και με σταθερό ρυθμό παραγωγής αυτών μηνιαίως ή ετησίως, δίνει την δυνατότητα ακόμα καλύτερης διαπραγμάτευσης των τιμών αυτών με τις ενδιαφερόμενες προς απορρόφηση εταιρίες. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και σε ότι αφορά την μεταφορά των ανακτώμενων υλικών με τις ενδιαφερόμενες μεταφορικές εταιρίες, αφού η σταθερή μίσθωση οχημάτων με ετήσιο προγραμματισμό μειώνει το ρίσκο λειτουργίας κάθε μεταφορικής εταιρίας και ως εκ τούτου και το κόστος μεταφοράς των υλικών αυτών, από αυτές.

Το χαρτί και το αλουμίνιο, με τη συμβολή επίσης των σιδηρούχων, δύναται να αποτελέσουν τους βασικότερους πόρους εσόδων. Επισημαίνεται ότι η διάθεση στην αγορά είναι μεν ανοιχτή και προσοδοφόρα, αλλά υπό προϋποθέσεις, κυρίως για ορισμένα υλικά όπως τα πλαστικά, σε ότι αφορά την καθαρότητα και την απαίτηση διαχωρισμού σε κατηγορίες, που είναι δυνατό να ικανοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό με την επέκταση του προγράμματος διαλογής στην πηγή.

H παραγωγή RDF/SRF μπορεί να αποτελέσει στρατηγική επιλογή για την κάλυψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων (πχ. ποσοστό σε βιαποδομήσιμα για ταφή, ποσοστό ανακύκλωσης/ ανάκτησης. Η αγορά βασίζεται στην αξιοποίηση του ενεργειακού του περιεχομένου και εξαρτάται κατά πολύ από την εφαρμοζόμενη τεχνολογία θερμικής επεξεργασίας, την ενεργειακή απόδοση και την ποιότητα των ορυκτών καυσίμων που θα υποκαταστήσει. Η διάθεση του RDF/SRF σε βιομηχανικές μονάδες (πχ. τσιμεντοβιομηχανίες) συνιστά μια ευέλικτη εναλλακτική και οικονομικά εφικτή επιλογή έναντι της δαπανηρής κατασκευής και λειτουργίας μονάδας αποτέφρωσης. Εντούτοις η εμπορευσιμότητα και αγοραστική αξία του RDF/SRF εξαρτάται κατά πολύ από την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος προκειμένου να τηρούνται τα αυστηρότερα όρια εκπομπών που θέτει πλέον η νομοθεσία για τη συναποτέφρωση. Αν και η τσιμεντοβιομηχανία ανταποκρίνεται θετικά στο ενδεχόμενο απορρόφησης του RDF/SRF, η διαδικασία απαιτεί ακόμη χρόνο και εξαρτάται εν πολλοίς από την αποδοχή των κατοίκων και της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι εγκατεστημένες οι μονάδες.

Όσον αφορά το compost, η ελληνική αγορά δεν είναι ακόμα ώριμη για την απορρόφηση compost από αστικά απορρίμματα, πόσο μάλλον αφού δεν υφίσταται ανάλογη εγκατάσταση και επόμενα υπάρχει δυσκολία ανεύρεσης πιθανών αποδεκτών. Επιπλέον, οι πιθανές χρήσεις του compost επηρεάζονται κατά πολύ από την ποιότητά του. Δεδομένου ότι η ποιότητα του πιθανώς παραγόμενου compost αναμένεται να καλύπτει τις ελάχιστα απαιτούμενες προδιαγραφές της νομοθεσίας εφόσον θα προέρχεται από σύμμεικτα αστικά απορρίμματα, η αγορά περιορίζεται σε εφαρμογές που είτε αποφέρουν χαμηλά έσοδα είτε έχουν μηδενική εισφορά. Επόμενα η επιλογή της παραγωγής compost εξαρτάται μάλλον από άλλους παράγοντες, όπως την κάλυψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα βιοαποδομήσιμα (αποφυγή κόστους διάθεσης ή ενδεχόμενων προστίμων) ή την παραγωγή άλλων προϊόντων – στόχων που έμμεσα οδηγούν στην ανάγκη παραγωγής compost (πχ RDF). Σε κάθε περίπτωση, η πιθανή λειτουργία μονάδας παραγωγής compost μπορεί να αποτελέσει μια οικονομικά βιώσιμη επιλογή, αρκεί να αποτελεί παράπλευρη επιλογή – στόχος και να εξασφαλισθεί η διοχέτευσή του στην αγορά με συγκεκριμένο σχέδιο χρήσεων – ποσοτήτων – αποδεκτών.