Φλώρινα
Η Περιοχή
Παραγωγή Απορριμμάτων
Διαχείριση Απορριμμάτων
Φορεις Δ.Σ.Α.

Φορεις Δ.Σ.Α.


Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για καθένα στάδιο διαχείρισης ΑΣΑ στη Φλώρινα. Τα στάδια διαχείρισης ΑΣΑ περιλαμβάνουν:


 • Συλλογή - Μεταφορά
 • Μεταφόρτωση
 • Επεξεργασία – αξιοποίηση
 • Διάθεση υπολειμμάτων


Υπεύθυνοι φορείς για τη συλλογή – μεταφορά ΑΣΑ


Η συλλογή των ΑΣΑ λαμβάνει χώρα σε κάδους, τους οποίους ο οικείος ΟΤΑ οφείλει να έχει τοποθετήσει σε σημεία της περιοχής ευθύνης του, ύστερα από μελέτη, ώστε να διευκολύνεται η συλλογή. Υπεύθυνος για τη συγκέντρωση των ΑΣΑ εντός των κάδων είναι ο παραγωγός του, δηλαδή ο κάτοικος ή η επιχείρηση. Από κει και πέρα αποτελεί ευθύνη του οικείου ΟΤΑ η συλλογή και μεταφορά των ΑΣΑ σε κατάλληλες εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης, επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης.

Ειδικά για τα απόβλητα συσκευασιών για τα οποία ισχύει ειδικό καθεστώς, υπεύθυνοι για την οργάνωση του συστήματος συλλογής και μεταφοράς είναι τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεικτικά αναφέρεται η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης). Όπως και για τα ΑΣΑ υπεύθυνος για την τοποθέτηση των συσκευασιών στους ειδικούς κάδους είναι ο τελευταίος χρήστης τους (κάτοικος, επιχείρηση, κ.λπ.).


Υπεύθυνοι φορείς για τη μεταφόρτωση, επεξεργασία και διάθεση ΑΣΑ


Υπεύθυνοι φορείς για τη μεταφόρτωση, επεξεργασία και τελική διάθεση των ΑΣΑ είναι οι οικείοι Φορείς Διαχείρισης ΑΣΑ (ΦοΔΣΑ). Για την ΠΔΜ και επομένως για τη Φλώρινα, ο υπεύθυνος ΦοΔΣΑ είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ). Η ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ), βασίστηκε στην Οικονομοτεχνική Μελέτη Σκοπιμότητας που εκπονήθηκε το 1996 και η έναρξη της λειτουργίας σαν ΦοΔΣΑ σηματοδοτήθηκε με τη δημοσίευση του καταστατικού της στο ΦΕΚ (2506/18-05-1998). Η διάρκεια ισχύος τους καταστατικού της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ (2038). Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ είναι διαδημοτική επιχείρηση με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Η συγκρότησή της έγινε με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των τεσσάρων Δήμων (Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών) και των Διοικητικών Συμβουλίων των τεσσάρων Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) των αντίστοιχων Νομών για την οργάνωση των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μέτοχοι της εταιρείας είναι με ποσοστό 12,5% έκαστος, οι Δήμοι Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών καθώς και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) των Νομών Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε ότι αφορά το σύνολο των φάσεων της διαχείρισης αποβλήτων, με βασικούς στόχους:


 • Την προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας
 • Τη οικονομικής βελτιστοποίησης του συστήματος
 • Τη βέλτιστη εφαρμογή της υπάρχουσας τεχνολογίας και τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων
 • Την αξιοποίηση πόρων (εθνικών, τοπικών, ευρωπαϊκών και άλλων) με αντικείμενο τη συνεχή ανάπτυξη και υποστήριξη του ΟΣΔΑ

Οι βασικές δράσεις, τις οποίες καλείται να υλοποιήσει η ΔΙΑΔΥΜΑ περιλαμβάνουν:


 • τη Μηχανική Αποκομιδή, συμπεριλαμβανομένης της πλύσης κάδων προσωρινής αποθήκευσης,
 • τη Μεταφορά και την μεταφόρτωση,
 • την Υγειονομική Ταφή,
 • την Ανάκτηση και την Ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων,
 • τη διαχείριση ειδικών απορριμμάτων και αποβλήτων, όπως τα ογκώδη, τα μολυσματικά νοσοκομειακά, τα τοξικά και επικίνδυνα, κλπ.
 • Τη διενέργεια διαγωνισμών για την κατασκευή των έργων υποδομής, τις προμήθειες εξοπλισμού, την εκπόνηση μελετών και γενικά την διεκπεραίωση όλων εκείνων των διαδικασιών οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση και την εφαρμογή του ΟΣΔΑ σύμφωνα με τους όρους της επιστήμης και της τέχνης στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού /θεσμικού πλαισίου,
 • την παροχή υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με την καθαριότητα και την διαχείριση των απορριμμάτων εν γένει πέραν των προαναφερθέντων, όπως σάρωση και καθαρισμός υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων, διαχείριση μπαζών, κλπ,
 • την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και άλλης υποστήριξης σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου σε ότι αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων και Λυμάτων τοπικού ή/και υπερτοπικού χαρακτήρα, εντός και εκτός Δυτικής Μακεδονίας,
 • τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες και εταιρείες με στόχο τη δραστηριοποίηση της εταιρείας σε τομείς σχετικούς με την επίτευξη των παραπάνω.

Με βάση το Διαχειριστικό Σχέδιο της Δυτικής Μακεδονίας στη δικαιοδοσία της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. περιέρχονται η διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, η μεταφόρτωση και η επεξεργασία των σύμμεικτων και ογκωδών απορριμμάτων, καθώς και η υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων.

Επί του παρόντος η ΔΙΑΔΥΜΑ είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία:


 • του δικτύου των σταθμών μεταφόρτωσης και επομένως των σταθμών στην Φλώρινα και το Αμύνταιο
 • της περιφερειακού ΧΥΤΑ